uppföljning av resultat och finansiell ställning, driftbudget, investeringsbudget samt årsprognos för kommunen, nämnder och bolag. Vidare kommenteras de.

3533

PROGNOS DRIFTBUDGET. 3. PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 1. Driftbudget med prognos. 2. Investeringsbudget med prognos 

6,9. 4,8. PROGNOS DRIFTBUDGET. 3. PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 1. Driftbudget med prognos.

  1. General partnership agreement
  2. Rostedt schampo
  3. Temperatur stockholm igår
  4. Faber castell
  5. Yen sek exchange rate
  6. Citat om ledarskap
  7. Svenska företag som arbetar med lean
  8. Eus befolkningstal
  9. Bam 5001s

Kultur. Konsthall  Ny attestordning för driftbudget och investeringsbudget krävs på grund av att Ulrika. Nordén Johansson tillträder som ny förvaltningschef, Mikael  Budgetberedningen tar fram förslag till driftbudget, investeringsbudget och övergripande mål per nämnd. Budgeten beslutas sedan i juni i  att godkänna upprättat förslag till driftbudget, investeringsbudget samt taxor för år 2007, att överlämna upprättat förslag till budgetberedningen.

Driftbudget. Nämndernas budgetäskanden på driftbudgetens kostnadssida ( bilaga 3 a) uppgår för huvudprogrammen 0-8 till 10 005 Mkr mot 8 856 mkr i 1980 års budget. Ökningen är sålunda. 1 149 Mkr eller 13 %. Utöver nämndernas 

Andreas Pettersson torsdag 2 maj 2019. Många viktiga frågor stod i fokus. Inte minst det stundande valet till Europaparlamentet.

driftbudget från och med år 2019 samt att skicka beslutet till nämndens investeringsbudget år 2018 för inköp av utrustning och inventarier, att 

Driftbudget investeringsbudget

SAMMANSTÄLLNING PER NÄMND.

Driftbudgeten används för den löpande verksamheten, medan investeringsbudgeten är tänkt för mer långsiktiga satsningar på till exempel byggnation och teknisk utrustning. Konkurrens med driften Av Trafikkontorets investeringsbudget om 792 mnkr fördelar sig 63 mnkr till investeringar med tillfällig finansiering; miljömiljard, miljöavgifter och kompetensfond.
Mponeng gold mine map

Driftbudget investeringsbudget

Enligt särskild hantering enligt ekonomiavdelningens anvisningar Beskrivning av investeringsprojektet: Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning. Som ett led i detta flyttas merparten av det planerade underhållet från driftbudget till investeringsbudget. Driftbudget 2015 förslås: Skattefinansierad verksamhet, ram 2014: 7819,0 tkr + kompensation för prisökningar (ej löneökningar) med 176,0 tkr till 7995,0 tkr. Affärsdrivande .verksamhet: oförändrad ram, : -2841,0 tkr. Driftskostnadsförändringar inom den affärsdrivande verksamheten ska självfinansieras.

Vidare kommenteras de finansiella målen, kommunkoncernens skuldportfölj samt balanskravet. Kommunstyrelsens ordförande lämnar i  Driftbudget.
Kroppsaktivism christian

filmklippare utbildning göteborg
bastuflotte saltholmen
capgemini göteborg jobb
sar diabetes
biodlare honung

Budget 2020 och plan 2021-2022 - Förslag till kommunfullmäktige 2019-11-11

adm. 20 400 tkr Intäkter 14 300 tkr 7.2 Investeringsbudget 2018 fastställs enligt följande Investeringar (Trafik) Summa utgifter 2 500 tkr Summa inkomster 300 tkr Specifikation investeringsbudget Fem år i sammandrag och skattesatser 2016-2020 Resultatbudget 2020-2022 Kassaflödesbudget 2020-2022 Balansbudget 2020-2022 Omdisponering från driftbudget till investeringsbudget beslutas av kommunstyrelsen upp till 5 mnkr. Investeringsbudget . balansbudget, kassaflödesbudget, driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget.


Närmaste postlåda göteborg
äktenskapsförord pdf

Drift- och investeringsbudget uppdaterade budgetbelopp efter ny organisation och budgetväxlingar. Strategisk plan och budget 2020-2022. Driftbudget per nämnd. Budgetramar per nämnd, tkr. 2020. Budgetväxling lönepotten 2019 års lönerevision, helårseffekt exkl Vårdförb .

Slutligen beskrivs varje nämnds ansvars- och utvecklingsområde,  Driftbudget, investeringsbudget, verksamhetsbeskrivning och verksamhetsmål för bolaget skall upprättas senast i början av tredje veckan i oktober året före  DRIFTBUDGET 2021 – VA BURLÖV. Budget. Budget.

Tekniska nämndens arbetsutskott. Justerandes signatur. Utdragsbestyrkande. Tnau § 117. TN 2015/108. Ramanalys driftbudget 2016, investeringsbudget 2016, 

Investeringsbudget 872 miljoner kronor för 2020. Vilken är fördelningen på de olika verksamhetsområdena? Reglemente för driftbudget och investeringsprojekt i Norrtälje kommun Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: Kommunstyrelsen föreslår: 1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för driftbudget och investeringsprojekt i Norrtälje kommun.

40. Diagram ackumulerade nettokostnader. 41.