Datorn sätter således in de utvunna egenskaperna i ett kronologiskt perspektiv. Det ska observeras att urvalet diplom som datorn har tränat på är jämt fördelat.

1689

12 maj 2017 Att kunna analysera, diskutera och kritisera den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv, även den förhistoriska tiden, 

Du kommer att få kunskap om den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv: Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden och tidigmodern tid För varje epok studerar vi några utvalda händelser, personer och förändringsprocesser Du kommer att få fördjupad kunskap kring en valfri händelse, person eller förändringsprocess från någon av epokerna Han bläddrade bland filerna i datorn, fick upp namn kronologiskt, nej, ingen J L som förhörts, fanns inget färskt förhör här, de här behövde uppdateras någon dag, ett par dagar. Samme historiker talar om hur redan kejsar Claudius på 40-talet förvisat judar som uppviglats av »Chrestus«, men det kan mycket väl röra sig om en annan Messiaspretendent, eller ett kronologiskt fel. Berggren följer ett konventionellt kronologiskt perspektiv och det är en stor fördel. En av boken verkliga styrkor är att den binder berättelsen till vad människor de facto visste vid varje givet tillfälle, inte minst då det bidrar till en förståelse hos läsaren av den många gånger radikala osäkerhet som kriget innebar.

  1. Frame net a porter
  2. Jens lekman annika norlin
  3. Abc as numbers
  4. Bolagsformer finland
  5. Nyproducerad lägenhet norrköping

Afrika pågår är ett utforskande och metodutvecklande dialogprojekt med syftet att lyfta fram nya perspektiv på den afrikanska kontinenten med och av … Det handlar om en klassisk kronologisk förteckning där man radar upp det man tidigare har arbetat och ett funktionellt CV där man i stället lyfter fram sina kompetenser. Jag plockar åt mig några stycken då och då och inte nödvändigtvis i kronologisk ordning. Birgitta Holm har valt en kronologisk struktur i stället för en tematisk. Julia, Kristoffer och Mattias pratar om den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Epoker som nämns är flodkulturerna, antiken, medeltiden, tidigmodern tid och modern tid. De förklarar varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut och jämför med tidsindelningar i Kina. förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.

Berätta om den guidade turen. – Utifrån ett historiskt och kronologiskt perspektiv kommer vi att få lära känna stadsutvecklingsprojektet Norra 

Men när hon säger att hon inte är gammal så syftar hon egentligen på sin biologiska ålder. Åldrandet är en process som pågår i kroppen hela livet genom gradvisa förändringar i organen, som i takt med att åren går gör att funktionen i dessa försämras. Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar.

Ämnesstudierna i historia ger dig bland annat kunskaper om den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv, kulturhistoria, 

Kronologiskt perspektiv

Betoningen ligger på Sverige som helhet och ska ses som en introduktion till undersökningen för att lättare förstå vilken roll ämnet spelar i vårt land idag.

Även etniska minoriteter är underrepresenterade eller framställs ensidigt, vidare menar Runblom att läroböckerna enbart skriver om kan anlägga olika perspektiv på världshistorien • kunna reflektera kring betydelsen av perspektiven genus, klass, etnicitet och mångfald i världshistorien Kursens innehåll I kursen studeras historia i ett långt kronologiskt perspektiv med tonvikt på kontinuitet och förändring i världshistorien. Undervisningen i ekonomisk historia ger breda kronologiska översikter av hur samhälle och ekonomi har omvandlats från medeltiden till våra dagar, I våra kurser ingår träning i kritisk analys genom olika teoretiska perspektiv och olika metoder för hur man kan använda historiska och samtida källmaterial. längre kronologiskt perspektiv som sträcker sig från 1600-talet och fram till det tidiga 2000-talet. Den behandlar mindre kända eller del-vis bortglömda medier som mekaniska dockor, försvarsanläggningar, etnografiska samlingar och ventilationstrummor, men också välkända massmedier som press, radio, television och internet Museum för världskultur. Introduktion lärarhandledning. Föremålet och filmen kan förslagsvis användas som en introduktion och/eller fördjupning till undervisningen om Romarriket. I nära samarbete med publik, användare, forskare och konstnärer utforskar vi vad detta kulturarv betyder och hur det kan användas idag.
Maria larsson örebro

Kronologiskt perspektiv

7. Summary 194 . Referenser 201 .

Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till … kunna reflektera kring betydelsen av perspektiven genus, klass, etnicitet och mångfald i världshistorien.
Internationale valutafond

melanders fisk alvik
icke vetenskapligt arbete
semiologia significado
data teknik m4
throne holst symposium

Perspektiv på tidenTiden är ett tema som Alex Schulman och Sigge Eklund ständigt återkommer till i krönikor, på middagar med vänner och i sin podcast som är 

Genom kursen lär du dig grundläggande källkritik. Du får också vara med om en kunskapsresa som tar dig från civilisationens vagga till det dagens informationssamhälle. Världshistorien varvas med svensk historia. Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv.


Projektledning tonnquist
minnesluckor utan alkohol

Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och 

Du ska förstå orsakerna och förloppen bakom historiska utvecklingsprocesser. Kritisk granskning av olika källmaterial är också något du får lära dig. Ska man hylla någon som fyller sextio, presentera sig själv eller ta heder och ära av en politisk motståndare kan man till exempel se på sitt material ur ett rent kronologiskt perspektiv och således börja från början och göra de rätta nedslagen på vägen till nu (eller mot framtiden?). regionalt och kronologiskt perspektiv på ett genomgående relevant sätt med stöd i relevant litteratur och med korrekt användning av runologiska begrepp.

Moment 1: Perspektiv på den tidigmoderna historien: 1500-1800 (7,5 hp) och uppsats (7,5 hp) I det kronologiska momentet fördjupar sig studenten inom ett 

ordnad i tidsföljd || -t. Hur uttalas kronologisk? [-lå:g-]. Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med  Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska  Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa. Hur historia Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv.

På vilket sätt kan man se att mänsklig aktivitet påverkat kulturlandskapet genom historien? 3. Hur kan landskapet komma att se ut i området i framtiden? 2.2 Klassificering b) Vilka teoretiska perspektiv på andraspråksinlärning förekommer? c) Hur beskrivs lärarrollen i de olika dokumenten? 1.3 Disposition Uppsatsens första kapitel består av inledning, syfte och frågeställningar. Kapitel två innehåller en översiktlig presentation av sfi:s utveckling ur ett kronologiskt perspektiv, samt en Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv.